El móvil es el medio del futuroEl mòbil és el mitjà del futur

A veces, una imagen (o en este caso, un gráfico) vale más que mil argumentos. Mientras en el resto de medios el consumo se mantiene o decae, el uso de plataformas móviles (smartphones y tablets) aumenta año tras año, marcando una tendencia imparable. El móvil es el medio del futuro… ¿o podemos decir ya del presente?

Media Share Time

Fuente: StatistaDe vegades, una imatge (o en aquest cas, una infografia) pesa més que mil arguments. Mentres a la resta de medis el consum està estancat o decreix, l’ús de plataformes mòbils (smartphones i tauletes) augmenta cada any, marcant una tendència imparable. El mòbil és el mitjà del futur… o podem dir ja del present?

Media Share Time

Font: Statista

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.